Portal do obsługi produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych

Branża: Ubezpieczenia

Status realizacji: Zrealizowane

Potrzeba biznesowa

Portal miał umożliwić klientom Ubezpieczyciela, 24h wgląd w posiadane produkty i oferować responsywny kanał wykonywania operacji finansowych. Z drugiej strony Ubezpieczyciel dostarczając takie narzędzie, chciał zwiększyć transparentność oferowanych usług, a przede wszystkim jakość obsługi swoich klientów. Skonstruowane rozwiązanie miało  obsługiwać nie tylko klientów Ubezpieczyciela, ale również pracowników Działu Obsługi Funduszy i call center, wspomagając procesy obsługi klientów i zlecanych konwersji i transferów. Portal miał więc zapewniać kompleksowe zarządzanie portfelem klienta uwzględniając również reguły nowych produktów wdrażanych do oferty Ubezpieczyciela.

Rozwiązanie

Rozwiązanie jest specjalizowanym systemem dającym wgląd w aktualne konto klienta, operującym na bazie przedsionkowej eWV dedykowanej systemom klienckim zintegrowanym z centralnym systemem transakcyjnym SWV. Aplikacja została wykonana w technologii wielowarstwowej i wykorzystuje wszystkie wzorce rozwiązań szkieletowych technologii Java. Portal wykorzystuje technologie Rich Internet Applications i został zaimplementowany z wykorzystaniem podejścia AJAX ułatwiającego budowę responsywnych aplikacji webowych ukierunkowanych na przechowywanie aktualnego stanu interakcji użytkownik-system.

Korzyści

Klient uzyskał dzięki rozwiązaniu nowy elektroniczny kanał obsługi transferów i konwersji środków na kontach inwestycyjnych, odciążając tym samym agentów i tym samym optymalizując liczbę operacji centrali związanych z wprowadzaniem danych przekazywanych droga analogową. Optymalizacja tym samym upraszcza w znaczący sposób czynności związane z obsługą klienta.

Technologie

Java, Spring Framework, JSP, JQuery, Hibernate, Oracle 11G, Jasper Reports