Wdrożenie systemu do obsługi wniosków kredytowych w sieci partnerskiej

Branża: Bankowość

Status realizacji: Zrealizowane

Potrzeba biznesowa

Kluczowym procesem biznesowym dla banku jest obsługa wniosku kredytowego, a w szczególności zapewnienie jak najkrótszego czasu obsługi, aby klient znajdujący się w sklepie nie zrezygnował z zakupów. Poziom wymagań dodatkowo podnosi formalna złożoność procesu, bowiem do podjęcia decyzji kredytowej konieczne jest:

  • sprawdzenie historii klienta w systemach własnych banku,
  • odpytanie Biura Informacji Kredytowej na okoliczność innych zadłużeń klienta,
  • dokonanie oceny zdolności kredytowej i wiarygodności klienta.

Naszym zadaniem było wdrożenie systemu wspomagającego obsługę wniosków kredytowych składanych w sieci partnerskiej naszego klienta.

Rozwiązanie

Realizacja nowego centralnego systemu zarządzania wnioskami kredytowymi wymagała gruntownych zmian w architekturze kluczowych systemów informatycznych klienta. Opracowaliśmy projekt i wdrożyliśmy szynę integracyjną według modelu SOA. W celu uniknięcia opóźnień związanych z dostępem do danych zewnętrznych, przygotowaliśmy autorski mechanizm automatycznie pobierający dane z Biura Informacji Kredytowej i tabeli kursów walut Narodowego Banku Polskiego, udostępniający dane jako usługi sieciowe w systemach wewnętrznych banku. Archiwizacja raportów z BIK pozwoliła również ograniczyć koszty zewnętrzne (każdy dostęp do danych z BIK jest osobno płatny).Równolegle ze zmianą architektury systemów zrealizowaliśmy  integrację systemu finansowo – księgowego klienta z systemem jego partnera biznesowego.

Korzyści

  • Automatyzacja kluczowego procesu biznesowego, w tym:
  • integracja wewnętrznych systemów informatycznych,
  • integracja systemów informatycznych banku z systemami zewnętrznymi.
  • Skrócenie czasu obsługi klienta do niezbędnego minimum.
  • Obniżenie kosztów związanych z wymianą informacji z zewnętrznymi zbiorami danych.

Technologie

  • Enterprise Architect, Apache Wicket, WAS 6.1, WAS CE Geronimo,
  • WebService, EJB 3, JPA, IBM DB/2