FOLLOW US

Polityka Prywatności

 

 

WPROWADZENIE 

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania danych i informacji pochodzących od kandydatów przesyłających aplikacje rekrutacyjne oraz użytkowników serwisu internetowego www.isolution.pl (dalej: Serwis) należącego do Isolution Sp. z o.o. (dalej: Isolution lub Administrator). Za Użytkownika uznajemy każdą osobę odwiedzającą Serwis oraz kandydata do pracy oraz każdą osobę kontaktującą się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

Serwis może zawierać linki do stron zewnętrznych. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Isolution Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.

 

Administrator wdrożył odpowiednie środki organizacyjne i techniczne mające na celu ochronę danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem, czy nieuprawnioną modyfikacją. Fundamentem systemu dbałości o prywatność Użytkowników są strategie, polityki i inne wewnętrzne regulaminy Administratora. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony wyłącznie do osób działających z upoważnienia Administratora.

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy iż, Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności w związku z przeprowadzaniem za ich pomocą procesów rekrutacyjnych, wysyłaniem informacji zwrotnych oraz zamówionych ofert jest Isolution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul E. Tyszkiewicza 21 (tel.: 22 112 14 07). Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Isolution.

 

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA:

 

Administrator przetwarza Dane osobowe w celu:

 1. przesyłania Użytkownikom Serwisu, na podane przez nich adresy e-mail, informacji lub odpowiedzi na zadane pytanie, lub prośbę o ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda każdego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO lub art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
 2. rozpatrzenia nadesłanych przez Użytkownika dokumentów rekrutacyjnych i przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, o ile w treści dokumentów Użytkownik zamieścił oczekiwane klauzule. Podstawą prawną jest zgoda każdego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO),
 3. marketingowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – informowania o swojej działalności,
 4. archiwalnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO –  w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych z czynnościami Administratora lub Użytkownika oraz obrony przed roszczeniami.

 

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCE Z RODO (ROZDZIAŁ 3 RODO)

 

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora:

 1. Prawo dostępu do swoich Danych Osobowych – Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli tak, jest uprawniona do uzyskania dostępu do informacji na temat celu przetwarzania, odbiorcach danych osobowych, źródle danych, okresie przechowywania danych osobowych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu itp. a także uzyskania kopii danych.
 2. Prawo do sprostowania przetwarzanych danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego poprawienia jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 3. Prawo do usunięcia danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, w przypadkach określonych w art. 17 RODO.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeśli kwestionuje prawidłowość danych, lub wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych (do czasu stwierdzenia, czy nadrzędne są prawa po stronie Administratora, czy osoby, której dane dotyczą).
 5. Prawo do przenoszenia danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyła Administratorowi w celu przesłania tych danych innemu Administratorowi.
 6. Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowym na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

 

Ponadto Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne, lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

Realizacja praw osób, których dane dotyczą następuje na wniosek przesłany przez Użytkownika na adres rodo@isolution.pl lub dostarczony do siedziby Administratora. Isolution rozpatrzy przesłany wniosek i prześle odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku. Administrator ma prawo poinformować Użytkownika o konieczności przedłużenia wyżej wymienionego terminu z uwagi na skomplikowany charakter żądania, lub liczbę żądań.

 

Jeżeli Isolution stwierdzi, że nie ma podstaw do uwzględnienia zgłoszonego żądania, powiadomi osobę zgłaszającą żądanie o tym fakcie, bez zbędnej zwłoki, w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania. W takiej sytuacji Administrator poinformuje również o przyczynie niepodjęcia działań, możliwości złożenia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

 

W ramach praw wynikających z RODO Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI

 

Administrator przeprowadza rekrutacje na własne potrzeby oraz na rzecz Klientów, dla których świadczy usługi wytwarzania oprogramowania. W związku z tym informujemy, iż za zgodą Użytkownika jego dane mogą być przetwarzane również przez Klientów w celu weryfikacji zgodności profilu zawodowego osoby przesyłającej dokumenty rekrutacyjne z wymaganiami projektowymi.

Użytkownik wyrażając zgodę na wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych decyduje, czy przesyła swoje dane osobowe aplikując na wybrane stanowisko, czy wyraża zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach. Wyrażenie zgody na udział w przyszłych rekrutacjach oznacza przechowywanie danych osobowych zawartych w aplikacji w naszej bazie danych, w celu przesyłania informacji o ofertach pracy dostosowanych do profilu i doświadczenia zawodowego Użytkownika, który brał udział w procesie rekrutacji. W każdej chwili Użytkownik może wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody .

 

 

PODMIOTY LUB KATEGORIE PODMIOTÓW, KTÓRYM ADMINISTRATOR UDOSTĘPNIA DANE OSOBOWE LUB KTÓRYM POWIERZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator w ramach prowadzenia procesu rekrutacji korzysta z systemu HR Link firmy Online Technologies HR sp. z o.o. do gromadzenia oraz przechowywania danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności prowadzoną dla systemu HR Link.

 

Administrator udostępnia/powierza przetwarzanie danych osobowych przekazanych za pośrednictwem komunikatora Slack firmie ……, będącej właścicielem komunikatora Slack. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności prowadzoną dla komunikatora Slack. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności prowadzoną dla narzędzia Slack.

 

Administrator nie odpowiada za politykę prywatności platform social media, takich jak: Facebook, Instagram, Goldenline, LinkedIn, czy innych. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności prowadzoną dla tych platform.

 

 

OKRES PRZETWARZANIA

 

Dane osobowe przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzamy przez okres 3 lat od przesłania wiadomości przez formularz kontaktowy. W przypadku, gdy Administrator przesłał ofertę na wyraźne życzenie Użytkownika, a skutkiem tych czynności jest zawarcie umowy pomiędzy Isolution a Użytkownikiem – 5 lat. W przypadku, gdy dane osobowe zostały pozyskane w procesie rekrutacji na konkretne stanowisko, dane przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji, lub do 2 lat jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych.

 

 

AKTUALIZACJE

 

Zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. Użytkownik będzie mógł poprzez zapoznać się wówczas z nową treścią polityki na stronie internetowej www.isolution.pl.

 

 

POLITYKA PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES

 

Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie przez Administratora w celu:

 1. Optymalizacji korzystania z funkcji serwisu – pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają na zrozumienie, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Wykorzystywane pliki cookies nie pozwalają na identyfikację innych danych osobowych Użytkownika. Rodzaje plików cookies wykorzystywanych w Serwisie:

 • standardowy plik cookie sesji tworzony przez WordPressa
 • plik cookie z informacją o akceptacji plików cookies
 • plik cookie z informacją o wyborze języka strony
 • pliki cookie Google Analytics

Wszystkie informacje zawarte w logach systemowych (IP) są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach technicznych oraz w sprawach związanych z analizą naruszeń zasad bezpieczeństwa.