FOLLOW US

Zasady Ochrony Danych Osobowych

 

 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Isolution sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. E. Tyszkiewicza 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000619669, z kapitałem zakładowym w wys. 1.563.000,00 zł, dalej wskazywana jako „Administrator danych”.

 

2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia działań marketingowych przez Administratora danych. Dane osobowe przetwarzamy przez maksymalnie 3 lata od zakończenia działań marketingowych, albo do czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania na ten cel.

 

3. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r. (dalej wskazywane jako „RODO”) – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na cele wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych.

 

4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być współpracujące z Administratorem danych podmioty, przy pomocy których Administrator danych prowadzi swoją działalność.

 

5. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do wglądu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(z zastrzeżeniem prawnego obowiązku przechowywania niektórych danych, lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych), ograniczenia przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, lub przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie. Wycofanie zgody skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

 

6. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

 

7. Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi automatycznego przetwarzania, w tym profilowania, a także nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.