16.03.2022

ESG – co to jest i dlaczego jest o nim coraz głośniej?

isolution

Dowiedz się czym jest ESG, jak możesz realizować jego założenia i dlaczego raportowanie wyników będzie wkrótce obowiązkowe.

Koncepcja CSR, czyli prekursor ESG

Mówi się o niej głośno właściwie już od XIX w. Koncepcja CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu dotyczy przedsiębiorstw sektora prywatnego oraz publicznego, a jej głównym założeniem jest uwzględnienie otoczenia danej firmy w sensie społecznym i przyrodniczym w swoich działaniach strategicznych.

Naczelnym celem koncepcji CSR jest zwiększenie standardu etyki biznesu, nie tylko w formie spełniania norm prawnych, ale przede wszystkim uwzględnienia zanieczyszczania środowiska, wyczerpywania zasobów naturalnych czy nasilanie się pewnych problemów społecznych wskutek ekspansji przedsiębiorstw nastawionych na jak największy zysk.

I w ten sposób na przestrzeni lat i z biegiem ewolucji koncepcji, przedsiębiorcy zaczęli traktować CSR jako nieodłączny element planowania działań biznesu. Tym jakże potencjalnie prostym sposobem w 2020 roku sieć sklepów Żabka zorganizowała akcję z przekazywaniem żappsów na wsparcie Ochrony Zdrowia w dobie pandemii koronawirusa, a od listopada 2021 roku platforma Allegro oferuje kupującym nabycie charytatywnej cegiełki, której wartość wspiera Szlachetną Paczkę.

Oczywiście, poza pozytywnym wpływem takich akcji na środowisko i społeczność, mają one również bezdyskusyjny efekt dodatkowy w postaci poprawy wizerunku marki, angażującej się w akcje CSR. Wspominając jednak początki całej idei, łatwo dostrzec, że mimo szlachetnych intencji, trend CSR nie spełnił swojej roli w pełni założeń.

ESG – co to jest?

Wskutek ewolucji świadomości przemysłu narodziła się potrzeba pogłębionej analizy rzeczywistości i otoczenia biznesu. Zauważono tym samym, że akcje CSR, pomimo szlachetnych motywów, odnoszą się często do jednostkowych problemów, co niestety nie pozwala na pełne zaopiekowanie się problemami, które nierzadko związane są z tempem i kierunkiem rozwojem światowej gospodarki.

Odpowiedzią na braki w koncepcji CSR i poszerzeniem jej znaczenia okazało się pojęcie ESG (z ang. environmental, social and corporate governance), będące już nie fragmentaryczną koncepcją uzupełniającą działania strategiczne, ale czynnikiem stanowiącym o ogólnej odpowiedzialności i zaangażowaniu danej jednostki organizacyjnej.

Elementami składowymi pojęcia ESG są zatem trzy parametry: 

 • E – jako dbałości o środowisko naturalne i realizację założeń ochrony środowiska,
 • S – społecznej odpowiedzialności, czyli zapobieganie lub wspieranie grup społecznych dotkniętych określonymi problemami społecznymi (dotychczasowe CSR),
 • G – ładu korporacyjnego, czyli standardu prawnego w zakresie ogólnego przestrzegania przepisów m.in. praw pracowników, uczciwości biznesu czy równouprawnienia.

Co więcej, okazuje się, że już niedługo pomiar tych parametrów, agregowanie danych i ich raportowanie stanie się powszechnym obowiązkiem przedsiębiorców w Europie i w Polsce.

Zbędny wymóg czy niezbędna przemiana?

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że pojęcie ESG służy monitorowaniu przedsiębiorstw w zakresie spraw niezwiązanych bezpośrednio z ich finansami, a pod kątem praworządności czy poziomu świadomości i odpowiedzialności. Cel jednak jest zupełnie inny.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dn. 6 grudnia 2014 roku w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy precyzuje, że nadrzędnym celem konieczności raportowania ESG jest osiągnięcie większej przejrzystości jednostek, a w efekcie poprawa ich funkcjonowania finansowego i pozafinansowego. Fakt, nieco to wszystko niejasne, ale przyjrzyjmy się temu bliżej.

TL;DR: Zakładając, że najwięksi gracze na rynku europejskim ujawnią swoje informacje dotyczące obrotu, przychodów i zarobków, jak również te dotyczące emisji dwutlenku węgla czy standardu dbałości o prawa pracownicze, przewiduje się m.in.:

 • poprawę wizerunku ich marki, a tym samym zwiększenie atrakcyjności i zaufania do marki w oczach inwestorów oraz konsumentów,
 • dynamiczny rozwój gospodarczy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia.

Kto musi raportować ESG?

Tak jak już wspomniano, w świetle wymogów Dyrektywy (i jej implementacji w ustawie o rachunkowości w polskim prawie) tylko wybrane jednostki są obecnie zobowiązane do raportowania danych pozafinansowych. Wybrane jednostki to przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 500 pracowników i mające sumę bilansową ponad 85 milionów złotych lub przychody (netto) powyżej 170 milionów złotych. To zmieni się jednak już niebawem.

Od 2023r obowiązek raportowania ESG obejmie firmy zatrudniające ponad 250 pracowników, a od 2026 roku regulacje dotyczyć będą wszystkich spółek notowanych na rynku regulowanym, zatrudniających przynajmniej 10 osób.

Realizacja założeń ESG w środowisku biznesowym

Choć konieczność raportowania ESG wydaje się być złożonym i skomplikowanym tematem, rzeczywistość nie jest aż tak straszna. Poza tym, korzyści płynące z wcześniejszego przygotowania się do raportowania i samego procesu badania pewnych wskaźników przewyższą większość problemów i wątpliwości.

Po pierwsze wątek udzielania informacji pozafinansowych wymagać będzie opracowania własnych metod i narzędzi pomiarów. Na szczęście część tych metod narzędzi i metod została już opracowana lub wymaga lekkiej adaptacji metodyk już dostępnych.

Po drugie informacje, których wymaga się od przedsiębiorstw, mają być zbiorem realnych danych, bez potrzeby poszukiwania nowych aspektów czy konceptów, zatem jedyną regułą będzie tu dokładność i zgodność z rzeczywistością.

Ponadto Komisja Europejska zadba również o to, aby raport ESG nie przeistoczył się w autoreklamę w rękach przedsiębiorcy – opracowany zostanie ujednolicony i uproszczony dla mniejszych jednostek standard raportowania, a same raporty będą podlegać audytom niezależnych podmiotów weryfikujących.

Dlaczego piszemy o ESG, skoro nas to jeszcze nie dotyczy? 

My w Isolution, jako firma zatrudniająca około 100 osób, nie musimy się przygotowywać przed 2026 rokiem i perspektywa raportowania ESG mogłaby pozostać u nas jeszcze w sferze rozważań i rozmyślań. Nie byłoby to jednak w naszym stylu, gdybyśmy nie byli gotowi na wszelką ewentualność!

Przede wszystkim, tematy takie jak odpowiedzialność społeczna biznesu, ochrona środowiska czy zachowanie standardu etycznego i prawnego są dla Nas ważne od wielu lat. Dlatego też postulaty pojęcia ESG nie są dla nas przesadnie rewolucyjne czy zaskakujące. Poddaliśmy jednak refleksji to, jak moglibyśmy wykorzystać informacje, które od dawna zbieramy za pomocą różnych form komunikacji i narzędzi wewnętrznych, na użytek raportowania informacji pozafinansowych. Wnioski okazują się nieść dwie informacje:

 1. wachlarz możliwości jest niesamowicie szeroki
 2. duża część z tych możliwości nie wymaga nakładu dodatkowych środków pieniężnych i inwestycji czasu – wystarczy przemodelowanie pewnych procesów lub zmiana kierunku dotychczasowych wydatków.

Dlatego też jako firma usługowa, bez linii produkcyjnej, maszyn i zapotrzebowania towarowego, w ramach poparcia dowodami naszych wniosków – chcemy podzielić się z Tobą naszymi pomysłami na realizację parametrów ESG w Twojej firmie.

Przykłady działań podejmowanych przez nas w Isolution w kierunku realizacji założeń ESG

W zakresie ochrony środowiska i minimalizacji wpływu naszej firmy na otoczenie (E) podejmujemy następujące działania:

 • posiadamy Certyfikat Zielonej Energii – oznacza to, że część z energii elektrycznej, z jakiej korzystamy w naszej siedzibie została wyprodukowana za pośrednictwem Odnawialnych Źródeł Energii; jednocześnie staramy się minimalizować zużycie prądu w naszym biurze;
 • w uprawie roślin na terenie naszego budynku stosujemy naturalne sposoby nawożenia i uprawy;
 • do sprzątania staramy się wykorzystywać głównie detergenty oparte na składnikach naturalnych;
 • wszelkie odpady podlegają całkowitej segregacji od pierwszych etapów – wszyscy nasi pracownicy są regularnie edukowani i uświadamiani na temat reguł segregacji odpadów i ich wpływu na środowisko;
 • na elewacji budynku znajdują się ochronne budki zamontowane dla zamieszkującego naszą okolicę ptactwa;
 • wymieniliśmy jednorazowe baterie na akumulatorki do wtórnego ładowania;
 • zrezygnowaliśmy z zakupu wody butelkowanej – w zamian korzystamy ze stacjonarnego filtra osmotycznego;
 • dostawcą naszego zaopatrzenia jest jeden przedsiębiorca, dzięki czemu zmniejszamy ślad węglowy naszego zaopatrzenia.

W obszarze realizacji parametru społecznej odpowiedzialności biznesu (S), podejmujemy takie działania jak:

 • zbieranie korków od butelek i regularne przekazywanie ich do fundacji „Bliżej szczęścia“;
 • przekazywanie komputerów i innych sprzętów na rzecz dzieci uchodźców z Ukrainy;
 • w oparciu o autorski system doceniania i rozdzielania bonusów płacowych (opracowany na podstawie założeń Managementu 3.0), regularnie angażujemy się w akcje charytatywne (CSR) i tworzymy zbiórki, których celem jest wsparcie finansowe i rzeczowe osób potrzebujących w naszym najbliższym otoczeniu i nie tylko, m.in.:
  • zbiórkę środków na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz Polskiej Akcji humanitarnej,
  • zbiórkę na rzecz leczenia Gabi, która cierpi na padaczkę lekooporną,
  • zbiórkę środków oraz rzeczy na Dzień matki dla kobiet z pobliskiego Domu Samotnej Matki,
  • zbiórkę środków i prezentów dla dzieci z zaprzyjaźnionego domu dziecka z okazji dnia Dziecka oraz Świąt Bożego Narodzenia,
  • zbiórkę wspierającą przyjaciół naszej pracownicy, których dom spłonął.

Parametr standardu etyki biznesu i ładu korporacyjnego (G) realizujemy w Isolution poprzez:

 • wspieranie małych przedsiębiorców i utrzymywanie wieloletnich relacji z naszymi klientami;
 • transparentny system wynagrodzeń;
 • transparentne widełki płacowe dla wszystkich działów i stanowisk;
 • jawność procesu awansu;
 • otwartość na różnorodność – uwzględniamy tu zarówno równouprawnienie, prawa człowieka, jak i odmienność kompetencji, umiejętności, zainteresowań czy neuroróżnorodność;
 • tworzenie środowiska pracy przyjaznego rozwojowi i poszerzaniu kompetencji, opartego na zaufaniu;
 • monitoring satysfakcji i samopoczucia naszych pracowników – stworzyliśmy system pomiaru zadowolenia z pracy Happiness Index, w którym każdy może wyrazić swoje zdanie, a wyrażona opinia nie będzie przyczyną kłopotów, tylko podstawą do dialogu i wprowadzenia zmian we wskazanym obszarze;
 • budowanie kultury doceniania w oparciu o koncepcję Kudo i Merit Money, wraz z tworzeniem przez społeczność “Culture Book”;
 • wdrożenie informacji zwrotnej w ujęciu holistycznym – na podstawie wspomnianych już koncepcji Kudo, Merrit Money czy Happiness Indexu, jak również klasycznego feedbacku i rozmów 1on1 w procesach awansów lub na zakończenie etapu współpracy;
 • System Szkoleń i Rozwoju – dajemy naszym pracownikom możliwość ciągłego rozwoju swoich umiejętności, również tych niezwiązanych z zajmowanym stanowiskiem, aby mogli samodzielnie decydować o swoim rozwoju służbowym i osobistym;
 • płaską strukturę organizacji – nie wydzielamy stanowisk kierowniczych, nie ma wśród nas “równych i równiejszych” – mianujemy Liderów, którzy są chętni, by wspierać swoich współpracowników, jednak nie wiąże się to z żadną formą władzy czy kontroli;
 • Tablicę Delegacji – dzięki otwartemu systemowi podziału odpowiedzialności, nasi pracownicy opiekują się określonymi obszarami działalności naszej firmy, w których są decyzyjnie autonomiczni – nie potrzebują akceptacji Prezesów czy Liderów, aby podjąć decyzję i zająć się sprawą od początku do końca.

Przykładów jest oczywiście więcej, ale nie chcemy teraz przedstawiać Ci naszej kultury i zasad funkcjonowania w jej złożoności. Jeśli chcesz zgłębić ten temat samodzielnie i być może wdrożyć podobne działania w Twojej firmie – kliknij przycisk poniżej – przeniesie Cię on do naszej Księgi Kultury, która wskazuje idee i filozofie, jakie inspirują nas na co dzień oraz szczegółowo opisuje nasze zasady, procedury i normy.

Jeśli chcesz wymienić się doświadczeniami lub podzielić się z nami refleksją – napisz do nas na hello@isolution.pl.