09.05.2023

Pięć dysfunkcji pracy zespołowej: Przyczyny i rozwiązania

isolution

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, efektywna praca zespołowa odgrywa kluczową rolę w osiąganiu sukcesu. Zespoły, które potrafią skutecznie współpracować, osiągają lepsze wyniki, szybciej wprowadzają innowacje i przewyższają konkurencję. W praktyce jednak wiele zespołów boryka się z przeszkodami, które utrudniają efektywne działanie. Zidentyfikujmy pięć głównych dysfunkcji pracy grupowej oraz przedstawmy sposoby, w jaki można je rozwiązać.

Dysfunkcje pracy zespołowej wpływają negatywnie na osiągane rezultaty, atmosferę i morale pracowników. Kluczowe jest zrozumienie, jakie problemy stoją u ich podstawy, aby skutecznie radzić sobie z tymi wyzwaniami. Dzięki zrozumieniu ich przyczyn oraz zastosowaniu odpowiednich strategii, można stworzyć zgrany zespół, który osiąga znakomite wyniki.

Miejmy na uwadze, że praca zespołowa to nie tylko umiejętność współpracy, ale także zdolność do wykorzystania unikalnych talentów każdej osoby z drużyny.

Pierwsza dysfunkcja: Brak zaufania

Pierwsza dysfunkcja, jaką jest brak zaufania, stanowi kluczowy problem w pracy zespołowej. Zaufanie odgrywa istotną rolę, ponieważ pozwala członkom zespołu swobodnie dzielić się pomysłami, podejmować ryzyko oraz wyrażać obawy. Dzięki zaufaniu grupa zyskuje na otwartości, efektywności komunikacji oraz zdolności do wspólnego pokonywania wyzwań.

Brak zaufania może mieć różne przyczyny, takie jak słaba komunikacja, niejasne oczekiwania czy niewłaściwe zarządzanie konfliktami.

Oto kilka kluczowych kroków, aby zbudować zaufanie w zespole:

 1. Wspieraj otwartą i szczera komunikację – zachęcaj do dzielenia się pomysłami, opiniami i obawami.
 2. Ustal jasne cele i oczekiwania – upewnij się, że wszyscy członkowie zespołu rozumieją swoje role i odpowiedzialności.
 3. Twórz atmosferę współpracy – promuj wspólną odpowiedzialność za cele zespołu oraz rozwój relacji między członkami.
 4. Dziel się informacjami – dbaj o przejrzystość w komunikacji, informując o postępach, problemach i decyzjach.
 5. Okazuj uznania i doceniaj wysiłek – regularnie wyrażaj wdzięczność za wkład każdego członka zespołu.

Pracując nad tymi aspektami, zespoły mogą zbudować silne relacje oparte na zaufaniu, co przyczyni się do lepszej współpracy i osiągnięcia sukcesu.

Druga dysfunkcja: Lęk przed konfliktem

Konstruktywne konflikty są istotne w pracy grupowej, gdyż umożliwiają wymianę różnych perspektyw, generowanie nowych pomysłów i osiągnięcie najlepszych rozwiązań. Zdrowa debata prowadzi do innowacji, większego zaangażowania i lepszej komunikacji w zespole.

Lęk przed konfliktem często wynika z obaw o negatywne reakcje, utratę statusu czy pogorszenie relacji z kolegami. Ten lęk prowadzi do unikania dyskusji, co utrudnia podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.

Aby pokonać lęk przed konfliktem, zespoły mogą zastosować następujące strategie:

 1. Ustal jasne zasady komunikacji – promuj otwarty dialog, szanuj różnorodność opinii i dbaj o to, aby wszyscy członkowie zespołu czuli się wysłuchani.
 2. Doceniaj wartość konstruktywnych konfliktów – uświadamiaj, że różnice zdań są naturalne i mogą prowadzić do lepszych rozwiązań.
 3. Wspieraj otwarte wyrażanie uczuć – zachęcaj członków zespołu do mówienia o swoich obawach i uczuciach związanych z konfliktem.
 4. Szkol umiejętności radzenia sobie z konfliktem – wprowadź techniki zarządzania konfliktami, takie jak aktywne słuchanie, empatia czy kompromis.
 5. Dziel się sukcesami – pokazuj, jak konstruktywne konflikty przyczyniły się do osiągnięcia pożądanych wyników.

Trzecia dysfunkcja: Brak zaangażowania

Wysokie zaangażowanie członków zespołu jest kluczowe dla efektywnej współpracy, ponieważ prowadzi do większej motywacji, innowacyjności i skutecznej realizacji celów. Zaangażowani pracownicy są bardziej gotowi do wspólnego rozwiązywania problemów i wykazują większą odpowiedzialność za sukces zespołu.

Brak zaangażowania może wynikać z różnych przyczyn, takich jak niejasne cele, brak poczucia wpływu na decyzje, niedostateczne wykorzystanie umiejętności czy niewystarczająca komunikacja. Takie bariery utrudniają konstruktywną współpracę i ograniczają efektywność zespołu.

Aby zwiększyć zaangażowanie w zespole, można zastosować następujące metody:

 1. Ustal jasne cele i oczekiwania – upewnij się, że wszyscy członkowie zespołu rozumieją cel oraz są świadomi swoich odpowiedzialności.
 2. Włącz pracowników w proces decyzyjny – daj możliwość wyrażania opinii, zadawania pytań i zgłaszania sugestii, co zwiększa poczucie wpływu na decyzje.
 3. Wykorzystaj mocne strony każdego członka zespołu – przydziel zadania zgodnie z umiejętnościami, co pozwoli każdemu wykorzystać swoje atuty.
 4. Dziel się informacjami – otwarta komunikacja zwiększa zaangażowanie, gdyż członkowie zespołu są na bieżąco z postępami i wyzwaniami.
 5. Doceniaj osiągnięcia i wysiłek – regularne okazywanie uznania motywuje do dalszej pracy i podnosi poczucie wartości.

Stosując te metody, można zwiększyć zaangażowanie członków zespołu, co przyczyni się do lepszej współpracy, większej efektywności i osiągnięcia sukcesu.

Czwarta dysfunkcja: Unikanie odpowiedzialności

Odpowiedzialność, zarówno indywidualna, jak i zbiorowa, odgrywa kluczową rolę w pracy zespołowej. Zespoły, w których panuje kultura odpowiedzialności, są zdecydowanie bardziej produktywne i skuteczne.

Unikanie odpowiedzialności prowadzi do słabszej realizacji zadań, zaniedbywania obowiązków i obniżenia efektywności pracy zespołu.

Aby promować kulturę odpowiedzialności w zespole, można zastosować następujące metody:

 1. Ustal jasne cele i oczekiwania – zapewnij, że każdy członek zespołu wie, czego się od niego oczekuje i jakie są cele do osiągnięcia.
 2. Monitoruj postępy i wyniki – regularne śledzenie osiągnięć oraz omawianie postępów pomaga w identyfikacji problemów i odpowiednim reagowaniu na nie.
 3. Wspieraj rozwój umiejętności – daj możliwość nauki i doskonalenia umiejętności, co zwiększa zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności.
 4. Wyznacz odpowiedzialność zbiorową – promuj ideę, że sukces zespołu zależy od wspólnego wysiłku i zaangażowania wszystkich członków.
 5. Dziel się sukcesami i porażkami – ucz się na błędach, celebrować osiągnięcia i pokazuj, jak odpowiedzialność wpływa na wyniki.

Piąta dysfunkcja: Niewłaściwe skupianie się na wynikach

Cele i wyniki są niezbędne dla efektywnej pracy zespołowej, ponieważ motywują do działania, pomagają kontrolować postępy oraz świadczą o osiągnięciach zespołu. Jednak niewłaściwe skupienie się na wynikach może prowadzić do podejmowania ryzykownych decyzji, ignorowania ważnych aspektów pracy czy zaniedbywania relacji w zespole.

Aby utrzymać właściwe podejście do wyników w zespole, można zastosować następujące metody:

 1. Ustal realistyczne i wyważone cele – cele powinny być ambitne, ale osiągalne, uwzględniając zasoby, czas oraz możliwości zespołu.
 2. Promuj długofalowe myślenie – kieruj się wizją i strategicznymi celami, które pomogą w osiągnięciu długotrwałego sukcesu.
 3. Wspieraj współpracę – zamiast promować konkurencję, zachęcaj do współpracy, dzielenia się wiedzą i pomocy wzajemnej.
 4. Rozważ różne aspekty wyników – skupiaj się nie tylko na ilościowych wskaźnikach, ale też na jakości pracy, innowacyjności i relacjach w zespole.
 5. Ucz się na błędach – błędy są częścią procesu, analizuj je i wyciągaj wnioski, aby unikać powtarzania tych samych błędów.

Stosując te założenia, można utrzymać właściwe podejście do wyników w grupie, co prowadzi do zdrowej współpracy, długotrwałego sukcesu i wyższej efektywności pracy.

Działaj z nami

Efektywna praca zespołowa jest kluczowa dla sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym świecie biznesu. Zrozumienie pięciu głównych dysfunkcji pracy zespołowej i stosowanie odpowiednich strategii do ich przezwyciężenia pozwala na stworzenie silnego, zgranych zespołów, które osiągają znakomite wyniki. Praca nad budowaniem zaufania, przełamywaniem lęku przed konfliktem, zwiększaniem zaangażowania, promowaniem odpowiedzialności i właściwym podejściem do wyników są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w pracy zespołowej.

Rozwiązywanie problemów w zespole jest bardzo ważne i jest to proces długofalowy który należy rozwiązywać krok po kroku, poziom po poziomie. Nie możemy wybrać nad jakim aspektem z piramidy pracujemy. Rozpoczynamy od budowy zaufania i przechodzimy w górę piramidy.

Isolution! to odpowiedź na problemy w Twojej firmie. W fundamentach naszej kultury tkwi przekonanie, że kiedy rozwijamy się, jesteśmy w stanie dostarczyć coraz większej wartości dla naszych klientów, co z kolei sprzyja ich rozwojowi. Usatysfakcjonowani klienci ufają nam w nowych projektach i często nawiązują z nami długofalowe relacje. W rezultacie zwiększają się nasze przychody, co umożliwia dalszy rozwój naszego biznesu. Umów spotkanie i dowiedz się więcej.

W ramach kultury Isolution posiadamy narzędzie Teamtoolbox, które pozwala pracować z pięcioma dysfunkcjami. Narzędzie to możesz skonfigurować do swoich potrzeb. Sprawdź: „Kompetencje”, „Happiness Index”, „Kartki Kudo”, „Market i Punkty”, „Feedback”, „Role”, „Tablica”, „Listy TO-DO”, „Chat”, „Księga Kultury”.